Firefighting training

אימוני כיבוי אש

היערכות ארגונים ומוסדות לאירועי אש הינה מרכיב הכרחי בהערכות לטיפול במצבי חירום. מכללת קורפוס מספקת סקרים לסיכוני אש, תיקי שטח על פי דרישות שירותי הכבאות ואימון ובקרה על תרגילים. הנזק הצפוי של מסוג זה של אירועים יכלול אפשרויות רבות של פגיעה בנפש ורכוש ולפיכך בהכנות לקראת תגובה ופעולה במצב חירום אנו משלבים אימוני כיבוי אש לצוותי החירום וזאת על מנת למנוע ולהתמודד באירועים אלו להציל חיי אדם ולמזער נזקים ככל האפשר.  יש לציין כי האימונים הם חלק ממערך מניעה ותגובה טכנולוגי שקיים בצורה כזו או אחרת בכל מתקן / מבנה והכולל מרכיבי מערך "בטיחות אש" כגון: ציוד כיבוי אש (מטפים, גלגלונים, זרנוקים), מערכת כיבוי אש אוטומטית, מערכות לגילוי אש ועשן, פתחי מילוט ופינוי חדרי מדרגות  מנגנונים לשאיבה ופינוי עשן, נהלי פינוי, מערכות כריזה מסוגים שונים ועוד. מערך התגובה בשריפה יכלול גם מכלול של נהלי תגובה הכוללים: צירי פינוי, צוותי פינוי ותגובה, הוראות לכלל העובדים והקמת צוות מטה חירום לשליטה ובקרה. למכללת קורפוס יש את הניסיון המצטבר והידע להקמת מערכות תגובה אפקטיבית שמטרתה הצלת חי אדם ומזעור הנזק לרכוש.