Writing PKM - Israel Police format

כתיבת פק"מ - פורמט משטרת ישראל

כתיבת פק"מ אבטחה מותאם לדרישות משטרת ישראל כללי:

  • במסגרת מערכי האבטחה, נהלי האבטחה הם אחת מאבני היסוד לאבטחת המושא המאובטח (לצד כח אדם ואמצעים).
  • הנוהל הבסיסי לאבטחת המושא המאובטח הינו פק"מ האבטחה, אשר מפרט את אבטחת המושא המאובטח על כל היבטיו.
  • לצד פק"מ האבטחה ובנפרד יהיה גם תיק השטח של המתקן, אשר ישמש ללימוד והכרת המתקן והשטח לאנשי האבטחה במתקן בשגרה ומקור מידע לגורמים חיצוניים בחרום.

 מטרת הנוהל:קביעת מבנה, מסגרת ותוכן אחידים להכנת פק"מ אבטחה. הגדרות:

  • פק"מ אבטחה – פקודת מבצע שתגדיר את שיטת ורמת האבטחה במהלך פעילות האבטחה במתקן.
  • תיק שטח – תיאור רחב ומפורט של המושא המאובטח וסביבתו הקרובה על פי פרמטרים שנקבעו על ידי משטרת ישראל, באופן שיאפשר הכנת נגזרות אבטחתיות בהתאם.

 למכללת קורפוס יש הניסיון והידע הנצבר לעריכה ולהגשת תיקי פק"מ לפי פורמט משטרת ישראל.