Firefighting field bags

תיקי שטח כיבוי אש

במסגרת היערכות לחירום של מתקנים למצבי החירום השונים, ובכלל זה שריפה, מכינה מכללת קורפוס תיקי שטח כיבוי אש לפי הוראת מכ"ר 503 של נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי. כיבוי אש - הבסיס החוקי תיק שטח כיבוי אש אינו בגדר מותרות. הוא חובה על פי חוק שהוציא מפקח הכבאות הראשי. בתוך תיק שטח - כיבוי אש, נמצא מאגר נתונים עצום הנוגע למבנה על שלל היבטיו. על מנת לכתוב תיק שטח דרושים ניסיון ומיומנות מיוחדת. לא כל אחד יכול לייצר תיק שטח כיבוי אש איכותי ומקצועי, שיהיה אמין ברגעי שריפה. בשל אופיו הייחודי של תיק שטח כיבוי אש, המכיל פרטים רבים אודות מבנה או מבנים, ומחויב ברמת דיוק גבוהה, במפות ובשרטוטים, בפירוט קפדני ובשלל הגדרות נוספות כמו פתחים, רחבות פינוי, מערכות כיבוי אש ועוד, מי שיכול להכין תיק כזה (תיק כיבוי אש), הוא רק בעל מקצוע  אמין ובעל ניסיון קודם. במסגרת ההכנה של תיק שטח כיבוי אש, דרוש לבצע עבודת תחקיר והכנה, בירור יסודי של כל המרכיבים, ולאחר מכן ביצוע מדויק של תהליכי הכתיבה והבירוקרטיה. לאחר הכנת תיק שטח, עובר התיק אל תחנת כיבוי אש הקרובה ושם מתבצע תיאום עם כוחות הצלה ועם המשרד לאיכות הסביבה, מתוך מטרה שיוכלו להיעזר במידע המצוי בתוך אותו תיק כיבוי אז וכך להגן יחדיו על המקום הספציפי. להלן דרישות כב"א בהתאם להוראת נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי, הוראת מכ"ר מס' 503 הכנת תיק שטח עדכון 2009:

  • מטרת תיק בטיחות אש – תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
  • תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה – בזמן אמת.
  • מטרת הוראה זו הנה הגדרת עקרונות אחידים לאופן הכנת תיק שטח למבנה, כאשר לכל מבנה עליו חלה הוראה זו תינתן בתוך התיק הרחבה בסעיפים הרלוונטיים, כמתחייב מאופי המבנה.
  • בהוראה זו, "אירוע" – שריפה, התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהים במבנה.