Factory file - Home Front Command

תיק מפעל - פיקוד העורף

ניהול מקצועי של ההתגוננות האזרחית במפעל יאפשר לעובדים להכיר את האיומים ואת המענה להם בתחום הערכות המפעל, כל זאת על מנת שהמפעל ימשיך לתפקד בצורה אפקטיבית גם בחירום, והעובדים ידעו כי למפעל מחויבות אליהם ולמשפחותיהם. תאונה במפעל או במתקן תעשייתי, הכרוכה בדליפה, או שפיכה של חומר רעיל ו/או דליק עלולה להתפתח לאירוע המעמיד בסכנה את העובדים במקום ובמקרים קיצוניים אף את האוכלוסייה הקרובה למפעל. דרכי התמודדות עם אירוע כזה הינן בשלושה מישורים: מניעה - הקטנת ההסתברות להתרחשות האירוע.

טיפול באירוע - הפחתת הנזקים בנפש וברכוש למינימום האפשרי במידה והתאונה מתרחשת.

שיקום - החזרת החיים למסלולם הרגיל בזמן הקצר ביותר. לאור חשיבות נושא ההיערכות בפני אירוע של חומרים מסוכנים (חומ"ס), יש להפיק תיק מפעל על פי התקנות לרישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) שפורסמו באוגוסט התשנ"ג - 1993. 

תיק המפעל מורכב ממספר חלקים עיקריים:

החלק הראשון מכיל את נוהל החירום של המפעל ומטרתו להוות תוכנית היערכות לטיפול בתקריות ותקלות העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני אדם במפעל ומחוצה לו.

החלק השני מכיל את סקר הסיכונים אשר בעזרתו ניתן לעמוד על הסיכון הטמון בתהליכי הייצור, האחסון והשינוע של חומרים מסוכנים במפעל ולאמוד את מידת ההשפעה שיש לתרחישי תקלה שונים על המפעל וסביבתו.

בנוסף, התיק כולל מידע חיוני לצוותי חירום פנימיים וחיצוניים, רשימות איכון ותיוג, ומעל לכל רשימה של המלצות ארגוניות ומערכתיות שיישומם עשוי להקטין במידה משמעותית את פוטנציאל הסיכון של המפעל. מטרת תיק המפעלהכנת תיק מפעל עפ"י סעיף 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג - 1993, לצורך השגת היעדים הבאים:

 • הקמת מערך חירום מפעלי לצורך טיפול אפקטיבי בתקריות ותקלות סמוך ככל האפשר למועד התרחשותן.
 • הכנת תשתית לתכנית רב שנתית לשיפור הבטיחות ומערך החירום במפעל.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור.
 • מניעת מפגעים, מטרדים, וזיהום של משאבי אוויר ומקורות מים.
 • מיסוד שיתוף הפעולה בין גורמי ההצלה, הכיבוי, הרפואה, איכות הסביבה, הבטיחות.

 למכללת קורפוס יש הידע והניסיון המצטבר להפקת תיקי מפעל על פי תקנות החוק והנחיות פיקוד העורף. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג - 1993 - הקדמה

 • בהתאם לסעיף 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ולצרכי רישוי מוטלת חובה על בעל המפעל או מנהלו להכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני אדם במפעל ומחוצה לו. מסמך זה בא לתת הבסיס והמסגרת להכנת תיק מפעל. במפעל גדול תחייב הכנת התיק עריכת סקר סיכונים.
 • אין מפעל המחוסן בפני תקריות אשר עלולות להתרחש בשל טעויות אנוש, כשל טכני או פעילות עוינת. הכוננות והתרגול בטיפול בתרחישים פוטנציאליים הם חיוניים לעתידו של המפעל ולהמשך תפקודו לאחר תקרית.
 • תיק זה מהווה מסגרת של נתונים ופעולות המאפשרת הערכת מצב מקדמית ותכנון מראש כיצד לפעול במקרה של תקרית. את הפעולות המתחייבות בתרחישי אירוע שונים יש לתרגל מדי שנה, כדי שאם תקרה תקרית יפעלו עובדי המפעל לפי סדר קדימויות ובמהירות, שהרי מהירות התגובה יכולה למנוע התרחבות התקרית ומניעת אסונות למפעל ולסביבתו.
 • התיק בנוי כדוגמא אחידה לכל המפעלים, שמירת האחידות של התיק לרבות מספרי הלוחות, תקל על ההתמצאות המהירה של עובדי המפעל וגורמי החרום שיסתייעו בו לצורך בקורת או הפעלה בעת תקרית.
 • התיק חייב להימצא במרכז הבקרה של המפעל בידי העובדים האחראים לטיפול בתקרית. מומלץ לקבוע אחראי לעדכונו השוטף.
 • בעל המפעל או מנהלו חייב להביא לידיעת רשות הרישוי המקומית את השינויים במפעל באותם נושאים המחייבים היתר, או כאשר השינוי המבוקש חורג מתנאי ההיתר הקיים.
 • הכנת התיק מחייבת בהתייעצות עם כל הרשויות המעורבות ברישוי העסק ובטיפול באירועים ותקלות במפעל.
 • תיק המפעל יסייע בידי רשות הרישוי וגורמי הרישוי (משטרת ישראל, כבאות והצלה, משרד לאיכות הסביבה, משרד עבודה ורווחה, בריאות ותברואה) בקביעת התנאים להבטחת מטרות הרישוי שנקבעו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 ובכלל זאת בחינת האמצעים שננקטו לגבי: 

 - בטיחותם של נמצאים במקום העסק או בסביבתו. - מניעת סכנות לשלום הציבור. - מניעת מפגעים ומטרדים. - מניעת דליקות וצמצום התפשטותן. - מניעת זיהום האוויר, המים והקולחין.