Perception of Corpus College Operation in Emergencies

תפיסת ההפעלה של מכללת קורפוס במצבי חירום

מצב חירום הוא מצב שבו ישנה סכנה מיידית ליחיד, לכלל, לארגון ו/או למתקן. מקורו של מצב חירום הוא לרוב גורם חיצוני, המתחולל בעוצמה רבה מבלי שלמערכת יש יכולת למנוע את הופעתו. מצב חירום נוצר מאירוע הגורם להפרעה שבשגרה על ידי איום שיש בו סכנה לחיים ו/או נזק לרכוש. מצב זה יכול להוציא משיווי משקל (פיזי ו/או נפשי) ולגרום לשיבושים ולקשיי תפקוד. כתוצאה מכך פעילות הארגון נפגעת והארגון לא יכול לעמוד במשימותיו השגרתיות. במכללת קורפוס מלמדים כי במצב חירום על הארגון לפעול במהירות ובנחישות, תוך כדי שילוב רמה מקצועית גבוהה, על מנת לתת מענה לאירוע ובמקביל לפעול למניעת החמרת המצב והידרדרות למצב משבר. לצורך כך,על הארגון לנהל את אירוע החירום על ידי נקיטת פעולות (ראשוניות) המשלבות תהליך של קבלת החלטות יחד עם הפעלת כוח אדם מיומן וציוד. במכללת קורפוס מאמינים כי חוסנו של הארגון עומד על שלושה יסודות: כוח אדם מיומן, ציוד, נהלי תגובה / פעולה. כוח אדם מיומן המפעיל ציוד מתאים על פי נהלי תגובה נכונים, מהווה את המפתח לטיפול נכון במצב חירום ועשוי להביא למזעור הנזק הנגרם על כל היבטיו. לצוות מכללת קורפוס ניסיון מצטבר באימון צוותי חירום, למשל במפעלים בעוטף עזה שמתפקדים תחת אש טילים כמעט מדי יום. בזכות ניסיון זה הפך צוות המכללה למקצוען בתחום, שיכול, בין השאר, לתת מענה אפקטיבי לאיומי הייחוס. במכללת קורפוס יודעים לתת מענה מקצועי ומתאים לכל גוף / ארגון שמעוניין לאמן את מנהליו ועובדיו לתגובה מהירה ואפקטיבית שתביא להצלת חיי אדם.